АКМЕОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ

Хто думає про науку, той любить її,
а хто її любить, той нiколи
не припиняє вчитися…
Г.С.Сковорода

15 –17 лютого 2010 року з ініціативи Українського гуманітарного ліцею за сприяння Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації та за участю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбувся Всеукраїнський форум акмеологічних загальноосвітніх навчальних закладів «Акмеологія – наука ХХІ століття: теоретико-практичний аспект »

Що спонукало педагогічний колектив Українського гуманітарного ліцею зініціювати проведення Форуму ?

Початок нового тисячоліття насичений виразами: «успішний банкір», «успішний бізнесмен», і нарешті «успішний діяч», проте зовсім не вживається вираз «успішний учитель», а разом із тим «успішний навчальний заклад», «успішна педагогічна система».

Постають питання: чи може бути успішним суспільство, держава, якщо більшість дослідників відносно стану нашої освіти вживають термін «кризовий»? Коли постійно говорять про інновації в освіті (які між іншим зводяться до 12-річної освіти та 12-ти бальної системи оцінювання), а по суті відсутня чітка освітня політика, єдина стратегія розвитку освіти в Україні ?

Чи готує сучасна школа успішного учня і яким він має бути в умовах нестабільної ринкової економіки, політичної кризи та інформаційного, глобалізованого суспільства ?

Ці актуальні питання спонукали педагогічний колектив Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, очолюваний Ганною Стефанівною Сазоненко, кандидатом педагогічних наук, Народним учителем України до пошуку нової філософії освіти – педагогіки успіху, акмеології.

Спочатку було вивчення педагогами ліцею успішних вітчизняних та зарубіжних педагогічних систем (К.Ушинського, М.Пирогова, С.Русової, Г. Ващенка Яна Амоса Каменського, Джона Дьюї, Вільгельма Августа Лая, Вальфдорської школи), вироблення власної концепції творення сучасної Школи успіху. Досвід такої інноваційної діяльності ліцею узагальнено та наведено у науково-методичному посібнику за редакцією Г.С.Сазоненко «Педагогіка успіху» (2004 р.).

А далі – пошук ефективної організації системи навчання, визначення образу нової школи, школи ХХІ століття, що має стати:

- продуктивною;

- акмеологічною;

- школою для життя (життєвої компетентності);

- особистісно-зорієнтованою;

- школою життєтворчості та культуротворчості;

- національною (українською) школою;

- школою самовизначення та самореалізації

Прагнення створити в умовах нинішнього стану освіти в Україні ефективної дієвої моделі функціонування школи, що забезпечуватиме високу якість освіти і виховуватиме компетентних, інтелектуальних, творчих та свідомих громадян України спонукало до творення педагогічним колективом Українського гуманітарного ліцею під керівництвом Г.С.Сазоненко власної моделі акмеологічного закладу. (Науково-методичний посібник «Освіта майбутнього», К.: 2008)

Підґрунтям створення акмеологічної моделі ліцею стало вивчення досліджень російських педагогів-акмеологів: Н.В.Кузьміної, О.О.Бодальова, А.О.Деркача, Б.Г.Ананьєва, А.В.Петровського. Особливо акмеологія освіти широко досліджується педагогами-науковцями в Російській Федерації, там створено власну акмеологічну школу, засновано Міжнародну академію акмеології в Санкт-Петербурзі.

В Україні ж офіційно існує лише одна лабораторія акмеології в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, яку очолює О.А.Дубасенюк – дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук.

Питаннями інноваційних та акмеологічних підходів в освіті займаються Г.С.Данилова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики Управління освітою КМПУ імені Б.Д.Грінченка, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук; Г.Д.Щекатунова, завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук; Н.В.Гузій, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України; В.М.Вакуленко, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук, професор Луганського університету імені Володимира Даля.

Прагнення залучити провідних науковців України у галузі акмеології освіти до співпраці з учителями-практиками стало визначальним у організації та проведенні Форуму

Ідея проведення освітянського Форуму, присвяченого питанням акмеології, належить одному з лідерів української національної освіти, народному вчителю України, кандидату педагогічних наук, директору Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Галині Стефанівні Сазоненко.

«Акмеологія – це шлях якісних змін в освіті, це пошук новітніх технологій в досягненні обраної вершини, – зауважує народний учитель України Г.С.Сазоненко. – Акмеологічні принципи спрямовані на самовдосконалення Людини в освітньому просторі, на саморозвиток, на поступ підростаючої і дорослої людини від однієї вершини до іншої; на досягнення «акме» у її творчості та здоров’ї, у професійній зрілості людини, розвитку її інтелекту та мислення. Мета шкільної акмеології – сприяння самовдосконаленню особистості, допомога в досягненні нею вершин у фізичному, духовно-моральному і професійному розвитку.

Особистість виховується особистістю. Успішний учитель виховує успішного учня. Компетентна, конкурентоспроможна, національно свідома особистість є міццю держави. Сьогодення вимагає від нас, освітян, пошуку оригінальних, дієвих способів навчально-виховної діяльності, запровадження таких освітніх технологій, які б забезпечили підготовку обдарованої та здібної молоді, формування еліти суспільства, здатної вивести державу з кризового стану.

Нам, організаторам Форуму, дуже хотілося, аби сучасні новітні дослідження у галузі акмеології реалізовувались учителями-практиками в освітніх закладах України. Завданнями форуму передбачалось: вивчення досвіду впровадження теоретичних засад розвитку шкільної акмеології в практику освітньої діяльності; презентація моделей акмеологічних загальноосвітніх навчальних закладів України; визначення ролі акметехнологій в освітній діяльності та управлінні навчальним закладом; створення інформаційної бази перспективного досвіду педагогів у сфері розвитку та впровадження акмеології як науки ХХІ століття.

Ми вдячні науковцям Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за те, що вони підтримали ідею проведення форуму, за те, що викладачі ВУЗів погодились у проведенні майстер-класів, педагогічних тренінгів.

Без науки практики не існує, без практики не існує теорії, а освітянський Форум спонукає до співпраці науковця і вчителя, теоретика і практика з метою пошуку оптимальних шляхів максимального саморозвитку, самореалізації і самоствердження Особистості Учня».

Міжнародний форум акмеологічних загальноосвітніх навчальних закладів об’єднав освітян Латвії (Українська школа, м. Рига), Білорусії (Гімназія № 14 м. Мінська), Російської Федерації (Академічна гімназія Санкт-Петербурзького державного університету), Молдови (Ліцей імені М.Коцюбинського, м. Кишинів), Придністров’я (Бендерська Українська гімназія №3 імені І.Котляревського).

Понад три сотні учасників із 14 областей України (Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Донецької, Львівської, Рівненської, Одеської, Миколаївської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської, Дніпропетровської, Київської, Криворізької) та АР Крим узяли участь у роботі Форуму. Активними учасниками Форуму стали директори шкіл Міжнародного освітянського «Партнер»-клубу.

Програма Міжнародного форуму акмеологічних загальноосвітніх навчальних «Акмеологія – наука ХХІ століття: теоретико-практичний аспект» була дуже насиченою, цікавою й передбачала різні види і форми роботи:

• Проведення науково-практичної конференція за участю М.Стріхи, заступника Міністра освіти і науки України, В.В.Костицького, голови національної комісії України з питань суспільної моралі, доктором юридичних наук, членом-кореспондентом Академії правових наук України; О.Я.Савченко, головного наукового співробітника Інституту педагогіки АПН України, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України, І.Д.Беха, директора Інституту проблем виховання АПН України, доктора психологічних наук, професора, академіка АПН України

• презентації варіативних моделей акмеологічних шкіл України, що оцінювались експертною комісією на чолі з Н.В.Гузій, завідувачем кафедрою педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктором педагогічних наук, професором, заслуженим працівником освіти України;

• майстер-класи та педагогічні студії, що проводилися заслуженими вчителями України;

• діалоги з молодою української елітою для лідерів учнівського самоврядування, які проводились Лесею Оробець, народним депутатом України, випускницею ліцею та Юрієм Носиком, кандидатом юридичних наук, випускником ліцею;

• тренінги для лідерів учнівського самоврядування, запропоновані Л.В.Галіциною (головним редактором тижневика «Управління овітою»), А.О.Осмоловським (учителем Українського гуманітарного ліцею) та В.В.Хоменко (заступником директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею)

• педагогічний вернісаж, у рамках якого проводилися тренінги та майстер-класи професорсько-викладацького складу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (науковцями були розглянуті теми: «Ефективне спілкування: принципи, технології, прийоми», який проводила Н.В. Кошечко, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; «Організоване мислення як основа психологічної допомоги», який провели Людмила Щербина, кандидат психологічних наук, докторант факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Жанна Левицька, консультант з управління Міжнародного інституту бізнесу; «Професійне самовдосконалення вчителя», який провела Т.В. Шестакова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова).

Кожен із учасників – учень, учитель, директор школи, викладач ВУЗу під час роботи Форуму відкривав для себе щось нове, переймав найкраще з практики роботи того чи іншого навчального закладу не лише України, а й зарубіжжя, знайомився з досвідом реалізації акмеологічних підходів до управління загальноосвітнім начальним закладом.

Людмила Віталіївна Корінна, директор Житомирського обласного педагогічного ліцею, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка: «Із кожним роком усе більше шкіл України реалізують у своєму навчально-виховному процесі ідеї та методики розвитку життєтворчості та життєвої компетентності особистості учня. Серед них і Житомирський обласний педагогічний ліцей, який два роки поспіль отримує почесну відзнаку „Флагман сучасної освіти України”. Життєвий успіх учня – це мета, місія діяльності школи життєтворчості. Успішність учня визначає успішність діяльності школи. А звідси – основне завдання акмеології, яка разом із педагогікою та психологією повинна з’ясувати, якими особливостями повинні володіти мікроакме людини на кожній фазі її життєвого шляху, щоб відбулося її велике акме – життєвий успіх, людське щастя».

Ю.Б.Севастьянова, директор школи № 280 імені М.Ю.Лермонтова, Почесний працівник загальної освіти федерації, м.Санкт-Петербург, Російська Федерація: «Для нас дуже почесно і відповідально презентувати досвід педагогів Російської Федерації на цьому освітянському Форумі. Педагоги нашої школи розробили власну модель сучасної школи успіху, пріоритетом якої є створення здоров’язберігаючого освітнього простору. Створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів у сучасній школі є одним із напрямків досягнення нової якості освіти».

Презентація акмеологічної моделі Петрівської сільської загальноосвітньої школи Кіровоградської області переконала присутніх, що сучасна сільська школа має перспективи.

Л.Г.Гнатюк, директор Петровської загальноосвітньої школи: «Наша школа - звичайна сільська за¬гальноосвітня школа. Але водночас - незвичайна. Це – Школа успіху. Школа – Лауреат Всеукраїнського конкурсу „100 кращих шкіл України“. Робота з дітьми всього педагогічного колективу школи базується на таких „трьох китах”: інтелект, духовність, здоров’я.

Перший позитивний вплив на вихованість учнів має учнівське самоврядування – учнівська країна ДИВОСВІТ, яка має свого президента, кабінет міністрів, Герб, Гімн. Основним документом країни Дивосвіт є Конституція, яка базується на певних принципах: „Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо”.

Учасники Форуму у своїх виступах зауважували, що Вчитель залишається основним суб’єктом навчально-виховного процесу, а тому авторитет і статус Української держави визначається авторитетом Учителя в сучасному суспільстві.

«Боротьба за вчителя – це боротьба за нову Україну, – зазначив у вітальному слові до учасників форму Л.М.Кравчук, перший Президент України, голова Піклувальної ради Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова організаційного комітету Міжнародного акмеологічного форуму, – Учитель – це найвище звання, найвища посада за покликом серця й душі.

Вчителя потрібно підтримати з боку уряду, держави. Якщо уряд не визначить пріоритетами держави науку, освіту, культуру – ми і надалі будемо мати невігластво, відсутність честі, совісті, гідності, кризу духовності, суспільства, влади».

Хотілося б відзначити, що проведення Форуму стало реальним завдяки підтримці Голови оргкомітету – Леоніда Макаровича Кравчука, першого Президента України, голови Піклувальної ради ліцею.

«Духовний злет, душа Народу, Людини поступово піднімаються, розбудовується Держава. Ми усвідомлюємо, що сучасний світ вимагає від кожного високого рівня саморозвитку. Перемагає в умовах суворої конкуренції той, хто спроможний перемогти себе. Усі сили кожна особистість має спрямовувати на перемогу, адже без перемоги не буде радості буття.», – із такими стверджувальними словами звернувся до педагогів та учнів Форуму В.Д.Базилевич, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

«Суспільству потрібні освічені, свідомі громадяни, – зауважив В.А.Бугров, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, доцент. – Українська освіта мудріша за політиків, оскільки не підтримувана з боку держави, вона і надалі тримається завдяки праці сподвижників, ентузіастів, яких ми побачили серед учасників цього Форуму».

Чи була робота форуму ефективною ? Про що засвідчили результати проведеного Міжнародного акмеологічного форуму загальноосвітніх навчальних закладів «Акмеологія – наука ХХІ століття»?

По-перше, школи – учасники Форуму переконали, захищаючи акмеологічні моделі, що такий пріоритетний напрям як акмеологія реалізовується в освітньому процесі провідних середніх загальноосвітніх закладах України.

Усього 24 загальноосвітніх навчальних заклади були відзначені Дипломами та медалями Форуму за активне представлення акмеологічних підходів у освіті.

По-друге, учасники Форуму отримали можливість не лише теоретично, але й практично, в процесі проведення майстер-класів заслуженими учителями України, переконатися у ефективності використання акметехнологій у сучасному освітньому процесі.

Корисними стали майстер-класи Заслужених учителів Г.І. Карпюк, Я.М. Гольденбергом, Л.О. Доненко (Український гуманітарний ліцей);

І.А. Кушнір (Фінансовий ліцей м. Києва); І.В. Скляр (Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка); О.В. Триліс (Київський природничий ліцей №145).

Окремий інтерес викликали педагогічні студії директорів «Акмеологічні підходи до управління навчальним закладом», на якій керівники загальноосвітніх навчальних середніх закладів отримали можливість заглибитись у теорію і практику управлінської діяльності, розглянути питання стратегічного та фінансового менеджменту, теорії лідерства та управлінських технологій. Завдяки ведучій студії Г.С. Сазоненко (директора Українського гуманітарного ліцею) вдалося залучити аудиторію до «мозкового штурму», організованого полілогу з обговорення визначеного кола проблем, залучити учасників до тренінгу «Творення успішної команди» (анкетування), самоаналізу «Успішний лідер». Вперше розглядались поняття: «Демократичне врядування» (введено докторантом НАДУ, директором Ліцею бізнесу Л.І.Паращенко), «Управлінські «акметехнології» (Г.С.Сазоненко). Плідною виявилась дискусія «Управління і автономія ЗНЗ» (пошукувач Інституту менеджменту Ю.В.Шукевич) та тренінг «Успішна команда» (доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом Інституту психології імені Костюка Л.Н.Карамушка).

По-третє, учасники Міжнародного форуму акмеологічних навчальних закладів прийняли резолюцію, яка є своєрідним зверненням освітян до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо визначення нових пріоритетів державної освітньої політики, стабільності розвитку освітньої галузі, забезпечення професійної компетентності науково-педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту освітян; проведення у 2010 році Другого з’їзду освітян України з метою визначення освітньої політики до 2020 року, внесення змін до структури 12-річної загальноосвітньої школи, переходу від бюрократичної моделі управління до проектного принципу організації роботи органів управління освітою, уточнення стандартів профільної освіти в старшій середній школі.

Були запропоновані конструктивні пропозиції Міністерству освіти і науки України, Академії педагогічних наук України щодо сприяння проведенню українськими вченими фундаментальних і прикладних досліджень у галузі акмеології освіти, створення Національного науково-методичний Центру шкільної акмеології на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ефективність роботи Форуму була зумовлена справжньою готовністю кожного його учасника до продуктивного спілкування, партнерської взаємодії. Більшість педагогів втілили свої бажання ознайомитися з кращим досвідом роботи колег, науковців. І знову, озброївшись новими силами і знаннями, кожен із учасників Форуму вирушив долати непідкорені вершини Освітянського Евересту.

Ірина Головай, учитель українознавства,
за дорученням колективу
Українського гуманітарного ліцею Київського
університету імені Тараса Шевченка

Опубліковано: Стаття «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо: акмеологічний форум у Києві» [Текст] / І.Головай // Освіта України. – 2010. – № 22. – С. 5